Fundusze unijne


PromoAgency Sp. z o.o.
ul. Wadowicka 8A
30-415 Kraków

Kraków, 20.07.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIR/2015


dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu przez uczelnię publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę1

Zakup jest planowany w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w roku 2015 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020


Nazwa i adres zamawiającego:

PromoAgency Sp. z o.o.
ul. Wadowicka 8A
30-415 Kraków
tel: 534 400 570
fax: 12 350 44 82

Pobierz zapytanie ofertowe

Zapytanie_ofertowe_PA.pdf

1 o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620) i otrzymała co najmniej ocenę B.